Nabízíme

 • REVIZE VZT (vyhrazených technických zařízení)
 • REVIZE A ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH, PLYNOVÝCH, TLAKOVÝCH A ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ
 • VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA
 • TERMOVIZE
 • NEDESTRUKTIVNÍ KONTROLY (RT, PT, VT atd.)
 • PORADENSTVÍ V OBLASTI SVAŘOVÁNÍ A MATERIÁLOVÉ DIAGNOSTIKY

Zaručujeme

 • DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI Z OBORU OPRAV, MONTÁŽÍ A REVIZÍ NA ELEKTROZAŘÍZENÍ A ROZVODECH V ENERGETICE A STAVEBNICTVÍ
 • ODBORNOU KONZULTAČNÍ A PORADENSKOU ČINNOST
 • KOLEKTIV ODBORNÝCH A KVALIFIKOVANÝCH PRACOVNÍKŮ
 • VYSOKOU KVALITU PROVEDENÝCH PRACÍ
 • BEZPEČNOST DODÁVEK

Svářeč

Od roku 2009 je součástí Střediska expertních služeb také Inspekční orgán č. 4047 (akreditován dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17020), který poskytuje inspekční činnost v rozsahu: inspekce vyhrazených tlakových zařízení – kotle, TNS, odborné prohlídky nízkotlakých kotelen, inspekce vyhrazených plynových zařízení a inspekce točivých strojů - vibrace.

MATERIÁLOVÁ DIAGNOSTIKA

Nedestruktivní zkoušení materiálu

 • Radiografická zkouška (RTG), včetně přehodnocování RTG snímků
 • Ultrazvuková zkouška, měření tloušťky materiálu nedestruktivní metodou
 • Kapilární zkouška - zjišťování povrchových vad materiálu
 • Magnetická metoda prášková a fluorescenční
 • Vizuální zkouška – přímá a nepřímá (videoskopem) – např. prohlídky turbín, kotlů a nádrží, tlakových nádob, potrubních systémů, převodovek, odlitků, dutých kovových konstrukcí.
 • Ověřování jakosti materiálu

Materiálová problematika

 • Prohlídky kotlových těles a netlakových nádrží
 • Měření tečení parních potrubí včetně vyhodnocení
 • Odborné posudky technického stavu materiálu tlakových systémů kotlů, včetně parních rozvodů
 • Zjišťování netěsností na zařízeních pomocí indikátoru netěsnosti
 • Měření tvrdosti materiálů, příp. ověřování tepelného zpracování
 • Sledování životnosti tlakového zařízení na PC

Další

 • realizace a vyhodnocování profuku dle projektové dokumentace
 • Inspekce a prohlídky ocelových konstrukcí
 • Technologické postupy oprav tlakových celků apod.
 • Inspekce a přejímky části tlakových celků
 • Vypracování WPS
 • Realizace WPQR
 • Školení svářečů z bezpečnosti dle ČSN 050705
REVIZNÍ ČINNOSTI

Vyhrazená zařízení tlaková

Stavební a první tlakové zkoušky vyrobených, smontovaných, opravených nebo rekonstruovaných tlakových zařízení.
Revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení v rozsahu:

 • ­parní kotle 1., 2., 3. a 4. třídy
 • horkovodní kotle 2., 3. a 4. třídy
 • tlakové nádoby stabilní skupin A a B


Pro revizní činnosti v oblasti tlakových zařízení je společnost AmpluServis akreditovaným inspekčním orgánem typu C. Osvědčení o akreditaci jí bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

Ostatní činnosti prováděné na tlakových zařízeních:

 • kontroly a posouzení stavu provozovaných kotlů a tlakových nádob vizuálními a nedestruktivními metodami s fotodokumentací
 • odborné prohlídky nízkotlakých kotelen podle vyhl. č. 91/1993 Sb.
 • školení a přezkoušení obsluh tlakových nádob stabilních podle ČSN 69 0012
 • školení a zkoušky topičů nízkotlakých kotelen podle vyhl. č. 91/1993 Sb.
 • poradenská činnost v oblasti obecně závazných předpisů a technických norem

Vyhrazená zařízení zdvihací

Revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení v rozsahu:

 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg – bez omezení
 • jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg – bez omezení
 • výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a výškou zdvihu nad 2 m – do nosnosti 2 000 kg a rychlosti 0,71 m.s-1

Ostatní činnosti prováděné na zdvihacích zařízeních:

 • inspekční prohlídky
 • revize elektrických zařízení
 • prohlídky a zkoušky elektrických zařízení
 • preventivní a podrobné prohlídky ocelových konstrukcí
 • měření geometrického tvaru zdvihacích zařízení a jeřábových drážek
 • školení obsluhy zdvihacích zařízení – jeřábník, vazač
 • prohlídky, kontroly a evidence závěsných a vázacích prostředků
 • poradenská činnost v oblasti obecně závazných předpisů a technických norem

Vyhrazená zařízení elektrická

Revize elektrických zařízení v rozsahu:

 • ­elektrická zařízení bez omezení napětí včetně hromosvodů v objektech třídy A,B

Ostatní činnosti prováděné na elektrických zařízeních:

 • revize elektrických spotřebičů
 • revize v prostorách s nebezpečím výbuchu
 • provádění školení ve smyslu vyhl. č. 50/1978 Sb.
 • provádění zkoušek z odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhl. č. 50/1978 Sb.
 • poradenská činnost v oblasti obecně závazných předpisů a technických norem

Vyhrazená zařízení plynová

Revize, kontroly a zkoušky plynových zařízení v rozsahu:

 • C - tlakové stanice plynů
 • E - regulační stanice zemního plynu
 • F - zařízení pro rozvod plynů, domovní a průmyslové plynovody, rozvody technických plynů
 • G - zařízení pro spotřebu plynů spalováním bez omezení druhu a výkonu
Pro revizní činnosti v oblasti plynových zařízení je společnost AmpluServis akreditovaným inspekčním orgánem typu C. Osvědčení o akreditaci jí bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

Ostatní činnosti prováděné na plynových zařízeních:

 • zkoušky těsnosti domovních plynovodů přístrojem k přímému měření tlaku, diferenciálního tlaku, velikosti úniku a měření objemu potrubí
 • zjišťování netěsností a kontroly ovzduší detektory plynu
 • školení a přezkoušení pracovníků pověřených obsluhou plynových zařízení podle
  vyhl.č.21/1979 Sb.
 • poradenská činnost v oblasti obecně závazných předpisů a technických norem

NEPROVÁDÍME SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ V DOMÁCNOSTECH.
VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA A TERMOVIZE

Oddělení vibrační diagnostiky a termovizní diagnostiky

Všichni pracovníci jsou certifikováni dle ČSN EN ISO/IEC 17024 na funkce Technik Diagnostik Vibrace a Technik Diagnostik Termografie

Základní nabídka vibrační diagnostiky:

 • provádění pravidelných a mimořádných měření a analýz vibrací ložisek turbín a vybraných rotačních strojů
 • zpracování protokolů z měření
 • měření celkových hodnot vibrací dle ČSN ISO 10 816, ČSN 12 2011, ČSN ISO 20 816, ČSN ISO 7919
 • měření hřídelových vibrací dle ČSN ISO 7919
 • frekvenční analýza vibrací rotačních strojů
 • sledování stavu valivých ložisek
 • analýza nestabilit kluzných ložisek
 • provozní vyvažování rotorů
 • kontrola souososti strojů
 • periodické sledování stavu strojů
 • řešení zvýšených vibrací strojů a strojních částí
 • analýza rozběhů a doběhů rotačních strojů
 • zviditelnění provozních tvarů kmitů strojů
 • měření a diagnostika napájecích proudů točivých strojů

Přístroje používané pro měření vibrací:

Microlog CMXA 70
Microlog CMXA 75
16-ti kanálový real-time multianalyzátor OROS OR-36

Přístroje používané pro přesné ustavování spojek:

Fixtur Laser

Základní nabídka termovizní diagnostiky

Termovizní diagnostika je prováděna dle požadavku ČSN ISO 18434-1

 • termovizní měření rozvoden VVN,VN a NN
 • termovizní měření transformátorů, elektromotorů a generátorů
 • termovizní měření polovodičových součástek a karet
 • termovizní měření ložiskových domků
 • termovizní měření potrubí s rizikem zanášení sedimenty
 • termovizní měření vnějších povrchů kotlů a vyhodnocení dle ČSN 07 0620
 • termovizní měření horkovodních a parovodních potrubí, lokalizace mísa závady a určení tepelně izolačních vlastností - výpočet tepelných ztrát
 • termovizní měření budov - stavební termografie dle požadavku ČSN EN 13 187
 • termovizní měření správné funkce odvaděčů kondenzátu
 • termovizní měření průběžných dějů formou video záznamu nebo video sekvencí - najíždění transformátorů, sledování změn výkonů apod.

Přístroje používané pro termografii:

termokamera FLIR T860